โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล-HI766A

โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple Probe) รุ่น HI766A (Roller Surface)

Share this Post!

About the Author : Sutus Poupang

0 Comment