โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล-HI766B

โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple Probe) รุ่น HI766B (Surface Probe)

Share this Post!

About the Author : Sutus Poupang

0 Comment