ค่า COD มาตรฐาน

รู้และเข้าใจค่า COD มาตรฐาน

COD ย่อมาจาก Chemical Oxygen Demand คือความต้องการออกซิเจนทางเคมีเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นในการออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ทางเคมีในตัวอย่างน้ำ เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและน้ำเสียเพื่อประเมินระดับมลพิษอินทรีย์ในน้ำ

 

ซีโอดีเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบำบัดน้ำเสียและกระบวนการทางอุตสาหกรรม วัดความสามารถในการใช้ออกซิเจนของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ออกซิไดซ์ได้ที่มีอยู่ในน้ำ ค่าซีโอดีแสดงถึงปริมาณทั้งหมดของสารออกซิไดซ์ในน้ำ รวมทั้งสารประกอบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

 

การทดสอบซีโอดีเกี่ยวข้องกับการออกซิไดซ์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ในตัวอย่างน้ำด้วยตัวออกซิไดซ์ที่แรง เช่น โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) ต่อหน้ากรดแก่และตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาจะเปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ (H2O) ปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับกระบวนการออกซิเดชันนี้จะถูกวัดและแสดงเป็นมิลลิกรัมของออกซิเจนต่อลิตรของตัวอย่าง (มก./ลิตร) หรือส่วนในล้านส่วน (ppm) ของ COD

 

ระดับซีโอดีในน้ำสูงบ่งชี้ถึงมลพิษทางอินทรีย์ในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ อาจเป็นผลมาจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด การไหลบ่าจากการเกษตร และกิจกรรมของมนุษย์อื่นๆ กระบวนการบำบัดที่เหมาะสม เช่น การบำบัดทางชีวภาพหรือกระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูง ถูกนำมาใช้เพื่อลดระดับซีโอดีและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่า COD จะเป็นตัววัดที่มีประโยชน์สำหรับปริมาณสารอินทรีย์โดยรวมในน้ำ แต่ก็ไม่ได้บ่งชี้ถึงประเภทของสารมลพิษที่เฉพาะเจาะจง มักต้องมีการทดสอบและวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อระบุและวัดปริมาณสารปนเปื้อนแต่ละชนิด

ค่าซีโอดี (COD) มาตรฐาน

ค่าซีโอดีมาตรฐานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ำเฉพาะที่กำหนดโดยประเทศหรือองค์กรต่างๆ ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา Environmental Protection Agency (EPA) ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำสำหรับมลพิษต่างๆ รวมถึง COD ภายใต้พระราชบัญญัติน้ำสะอาด ขีดจำกัดเฉพาะสำหรับซีโอดีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้แหล่งน้ำที่กำหนด (เช่น น้ำดื่ม สิ่งมีชีวิตในน้ำ การพักผ่อนหย่อนใจ)

 

ในทำนองเดียวกัน ประเทศและภูมิภาคอื่นๆ อาจมีมาตรฐานหรือแนวทางของตนเองสำหรับ COD โดยพิจารณาจากข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในท้องถิ่น ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของแหล่งน้ำ (เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ น้ำชายฝั่ง) วัตถุประสงค์ในการใช้น้ำ และความอ่อนไหวของระบบนิเวศในท้องถิ่น

ค่ามาตรฐานซีโอดี COD สำหรับประเทศไทย

โดยค่าซีโอดีมาตรฐานห้ามเกิน 120 mg/l ตามวิธีการ Dichromate

สนใจอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ น้ำดี น้ำเสีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COD Meter คุณภาพสูง

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th