ph คือ

ความหมายของ pH คือ

pH คือการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งหมายถึงเป็นการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย ระดับ pH มักจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 14 สารละลายที่อุณหภูมิ 25 ° C โดยมีค่า pH น้อยกว่า 7 จะเป็นกรด ระดับ pH ที่ 7.0 ที่ 25 ° C หมายถึง “เป็นกลาง” ค่าความเป็นกรดที่สูงมากอาจมีค่า pH เป็นลบ ในขณะที่ค่าเบสมากอาจมีค่า pH มากกว่า 14 ดังนั้นค่า pH ของน้ำเป็นการวัดที่สำคัญมากเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ค่าพีเอชเป็นผลมาจากไอออนไฮโดรเจนอิสระที่มีอยู่ในน้ำนั้น กรดในน้ำปล่อยไฮโดรเจนไอออนอิสระ ไอออนไฮโดรเจนให้น้ำหรืออาหารมีรสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น pH อาจถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดความเป็นกรดอิสระ

สมการ pH

สมการสำหรับการคำนวณค่า pH นั้นถูกนำเสนอในปี 1909 โดยนักชีวเคมีชาวเดนมาร์ก Søren Peter Lauritz Sørensen:

pH = -log [H +]

โดยที่ log เป็นลอการิทึมฐาน 10 และ [H +] หมายถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในหน่วยโมลต่อลิตร

ph ย่อมาจากคำภาษาเยอรมัน

คำว่า “pH” นั้นมาจากคำภาษาเยอรมัน “potenz” ซึ่งหมายถึง “พลัง” รวมกับ H สัญลักษณ์องค์ประกอบของไฮโดรเจนดังนั้น pH จึงเป็นตัวย่อของ “พลังแห่งไฮโดรเจน

ของเหลวบางชนิดนั้นไม่มีค่า pH

pH มีความหมายเฉพาะในสารละลายที่เป็นน้ำ (ในน้ำ) ซึ่งมีไฮโดรเจน สารเคมีหลายชนิดรวมถึงของเหลวไม่มีค่า pH ถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีค่า pH ตัวอย่างเช่นไม่มีค่า pH สำหรับน้ำมันพืช น้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

วิธีวัดค่า pH

การวัดค่า pH แบบหยาบสามารถทำได้โดยใช้กระดาษลิตมัสหรือกระดาษวัด pH ค่า pH ส่วนใหญ่มีประโยชน์เพียงเพื่อบอกว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสหรือเพื่อระบุค่า pH ภายในช่วงแคบๆ การวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนั้นทำโดยใช้ pH Meter ที่ทำงานโดยการวัดความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิเล็กโทรดไฮโดรเจนและอิเล็กโทรดมาตรฐาน ตัวอย่างของขั้วไฟฟ้ามาตรฐานคือซิลเวอร์คลอไรด์

กระดาษลิตมัสสำหรับการวัดค่า pH ในเบื้องต้น

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH

เครื่องวัดค่า pH Meter สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง

pH มิเตอร์

เกี่ยวกับผู้เขียน

นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเร็วลม pH Meter และเครื่องมือวัดและควบคุมมากกว่า 15ปี

ติดต่อสอบถามโทร: 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th