ph คือ

ความหมายของ pH คือ

pH คือการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งหมายถึงเป็นการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย ระดับกรด-ด่างมักจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 14 สารละลายที่อุณหภูมิ 25 ° C โดยมีค่า น้อยกว่า 7 จะเป็น “กรด” ระดับค่าเป็น 7.0 ที่ 25 ° C หมายถึง “เป็นกลาง” ค่าความเป็นกรดที่สูงมากอาจทำให้ค่า pH เป็นติดลบ ในขณะที่ค่าเบสมากอาจมีค่ามากกว่า 14 ดังนั้นค่ากรด-ด่างของน้ำเป็นการวัดที่สำคัญมากเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ค่าพีเอชเป็นผลมาจากไอออนไฮโดรเจนอิสระที่มีอยู่ในน้ำนั้น กรดในน้ำปล่อยไฮโดรเจนไอออนอิสระ ไอออนไฮโดรเจนให้น้ำหรืออาหารมีรสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นค่ากรด-ด่างอาจถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดความเป็นกรดอิสระ

สมการค่าความเป็นกรด-ด่าง [pH]

สมการสำหรับการคำนวณนั้นถูกนำเสนอในปี 1909 โดยนักชีวเคมีชาวเดนมาร์ก Søren Peter Lauritz Sørensen:

pH = -log [H +]

โดยที่ log เป็นลอการิทึมฐาน 10 และ [H +] หมายถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในหน่วยโมลต่อลิตร

ph ย่อมาจากคำภาษาเยอรมัน

คำว่า “pH” นั้นมาจากคำภาษาเยอรมัน “potenz” ซึ่งหมายถึง “พลัง” รวมกับ H สัญลักษณ์องค์ประกอบของไฮโดรเจนดังนั้นจึงเป็นตัวย่อของ “พลังแห่งไฮโดรเจน

ของเหลวบางชนิดนั้นไม่มีค่า pH

pH มีความหมายเฉพาะในสารละลายที่เป็นน้ำ (ในน้ำ) ซึ่งมีไฮโดรเจน สารเคมีหลายชนิดรวมถึงของเหลวไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีค่าพีเอช ตัวอย่างเช่นสำหรับน้ำมันพืช น้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง

วิธีวัดค่า pH

การวัดค่าพีเอช แบบหยาบสามารถทำได้โดยใช้กระดาษลิสมัสหรือกระดาษสำหรับวัด pH ส่วนใหญ่มีประโยชน์เพียงเพื่อบอกว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสหรือเพื่อระบุค่ากรด-ด่างภายในช่วงแคบๆ การวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนั้นทำโดยใช้ pH Meter ที่ทำงานโดยการวัดความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิเล็กโทรดไฮโดรเจนและอิเล็กโทรดมาตรฐาน ตัวอย่างของขั้วไฟฟ้ามาตรฐานคือซิลเวอร์คลอไรด์

กระดาษลิตมัสสำหรับการวัดค่า pH ในเบื้องต้น

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH

เครื่องวัดค่า pH Meter สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th