ค่า COD คือ

เข้าใจค่าซีโอดี COD คืออะไร ความต้องการออกซิเจนทางเคมี

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำหมายถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของน้ำที่วัดเพื่อประเมินคุณภาพโดยรวมและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ พารามิเตอร์เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำ

 

ซึ่งการตรวจวัดนี้ช่วยในการประเมินสภาพของแหล่งน้ำ ระบุปัญหาหรือสารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดกลยุทธ์การบำบัดหรือการจัดการที่เหมาะสม ความต้องการออกซิเจนทางเคมี Chemical Oxygen Demand (COD) เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญ ดังนั้นในบททความนี้จะอธิบายในเรื่องนี้อย่างละเอียด

ค่า COD คือ

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี Chemical Oxygen Demand (COD) คือพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่วัดปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นต่อปฏิกิริยาออกซิไดซ์ทางเคมีของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของมลพิษอินทรีย์หรือระดับการปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำ

 

ซีโอดีหรือความต้องการออกซิเจนทางเคมีใช้ตรวจหาปริมาณของสารประกอบที่ออกซิไดซ์ได้ในน้ำโดยการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไประหว่างปฏิกิริยาเคมี

 

ในการทดสอบ COD ตัวอย่างน้ำจะผสมกับตัวออกซิไดซ์ที่แรง ซึ่งโดยทั่วไปคือโพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาและให้ความร้อน ในระหว่างการทำปฏิกิริยา สารออกซิไดซ์ในตัวอย่างน้ำจะถูกออกซิไดซ์ทางเคมีโดยไดโครเมตไอออน ทำให้ความเข้มข้นของไดโครเมตไอออนในสารละลายลดลง จากนั้นจึงวัดความเข้มข้นที่ลดลงของไดโครเมตไอออน ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับซีโอดีของตัวอย่างน้ำ

หน่วยการวัด Chemical Oxygen Demand (COD)

การวัดค่าซีโอดีจะแสดงเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) หรือส่วนในล้านส่วน (ppm) ของออกซิเจนที่ใช้ โดยจะให้ข้อมูลโดยประมาณของปริมาณอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำ รวมทั้งสารประกอบอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

 

ระดับซีโอดีในน้ำสูงบ่งชี้ถึงความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำ ระบบนิเวศทางน้ำ และกระบวนการบำบัด

 

การทดสอบ COD ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม และการวิจัย ช่วยประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบระดับมลพิษ ประเมินผลกระทบของการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับ

 

โปรดทราบว่าซีโอดีไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ หรือให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสารมลพิษแต่ละชนิด อาจจำเป็นต้องมีการทดสอบหรือการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อระบุสารอินทรีย์เฉพาะที่มีอยู่ในตัวอย่างน้ำ

 

ค่ามาตรฐานซีโอดี COD

โดยค่าซีโอดีมาตรฐานห้ามเกิน 120 mg/l ตามวิธีการ Dichromate

ขั้นตอนการวัดความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)

หลักการของการวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) นั้นขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาออกซิเดชันทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างน้ำ นี่คือภาพรวมของหลักการเบื้องหลังการวัด COD:

 

1. สารออกซิไดซ์: การทดสอบซีโอดีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ในตัวอย่างน้ำ สารเหล่านี้อาจรวมถึงสารประกอบอินทรีย์ เช่น น้ำตาล โปรตีน ไขมัน และสารประกอบฟีนอล รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์บางชนิด

 

2. ตัวออกซิไดซ์: ในการทดสอบซีโอดี สารออกซิไดซ์ที่แรงจะถูกใช้เพื่อออกซิไดซ์ทางเคมีของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ สารออกซิไดซ์ที่ใช้กันมากที่สุดคือโพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7)

 

3. การย่อยด้วยกรด: เพื่ออำนวยความสะดวกในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ตัวอย่างน้ำมักจะผสมกับกรดแก่ เช่น กรดซัลฟิวริก (H2SO4) การย่อยด้วยกรดจะช่วยสลายสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น ทำให้พวกมันไวต่อการเกิดออกซิเดชันมากขึ้น

 

4. การให้ความร้อนและปฏิกิริยา: ตัวอย่างน้ำที่ผ่านการทำให้เป็นกรดซึ่งมีสารที่ออกซิไดซ์ได้จะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 150-160°C ความร้อนและการปรากฏตัวของตัวออกซิไดซ์ช่วยส่งเสริมปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ให้อยู่ในรูปแบบออกซิไดซ์

 

5. การเปลี่ยนสี: ในระหว่างกระบวนการออกซิเดชั่น สารออกซิไดซ์ (เช่น โพแทสเซียมไดโครเมต) จะลดลง ส่งผลให้ความเข้มข้นเปลี่ยนไป การลดลงนี้มักมาพร้อมกับการเปลี่ยนสี เช่น การเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียว

 

6. การวัด: การลดลงของความเข้มข้นของตัวออกซิไดซ์วัดได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สเปกโตรโฟโตเมตรี การเปลี่ยนแปลงความเข้มของสีเป็นสัดส่วนกับปริมาณของสารออกซิไดซ์ในตัวอย่างน้ำ ทำให้สามารถหาค่าซีโอดีได้

 

7. การสอบเทียบ: เพื่อให้ได้การวัดค่าซีโอดีที่แม่นยำ จำเป็นต้องสอบเทียบระบบการวัดโดยใช้มาตรฐานที่ทราบซึ่งมีความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ที่ทราบ การสอบเทียบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการวัดมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

 

โดยการวัดการลดลงของความเข้มข้นของตัวออกซิไดซ์การทดสอบซีโอดีเป็นการวัดทางอ้อมของปริมาณสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ ยิ่งค่าซีโอดีสูง ปริมาณของสารออกซิไดซ์ก็ยิ่งมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับมลพิษทางอินทรีย์หรือการปนเปื้อนในน้ำที่สูงขึ้น

ความสำคัญของความต้องการออกซิเจนทางเคมี อยู่ที่ความสามารถในการให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับมลพิษทางอินทรีย์หรือระดับการปนเปื้อนในน้ำ 

การตรวจสอบคุณภาพน้ำพารามิเตอร์ต่างๆ ด้วยความแม่นยำเที่ยงตรงเป็นสิ่งจำเป็น หากสนใจสินค้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าแนะนำ

HI93754B-25 เป็นขวด COD Reagent สำหรับย่านต่ำ 0 to 1,500 mg/L (ppm) โดยใช้โฟโตมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะรุ่นที่เข้ากันได้ รีเอเจนต์คุณภาพสูงเหล่านี้ผลิตขึ้นในโรงงานที่ทันสมัย และมีการระบุหมายเลขล็อตและวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจนในแต่ละกล่องเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ

  • 1) รีเอเจนต์แบบพร้อมใช้งานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • 2) มาพร้อมกับใบรับรองคุณภาพ
  • 3) ทำเครื่องหมายด้วยวันที่หมดอายุและหมายเลขล็อต
HI97106

HI97106 เครื่องวัดคุณภาพน้ำซีโอดี (COD) เป็นโฟโตมิเตอร์แบบพกพาแบบกันน้ำ IP67 พร้อมระบบแสงขั้นสูงที่ใช้ไดโอดเปล่งแสงและตัวกรองสัญญาณรบกวนแถบแคบเพื่อการอ่านค่าที่แม่นยำและทำซ้ำได้ ระบบออปติคัลถูกปิดผนึกจากฝุ่น สิ่งสกปรก และน้ำจากภายนอก

  • 1) มี 3 ช่วงวัด 0 to 15000 mg/L (ppm)
  • 2) ไม่จำเป็นต้องมีเวลาอุ่นเครื่องก่อนทำการวัด
  • 3) โหมดการสอนสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอนอย่างง่าย
  • 4) CAL Check™ สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพและการสอบเทียบ
HI839800

HI839800 เป็นเครื่องปฏิกรณ์ให้ความร้อนแบบเทอร์โมรีแอคเตอร์ที่ใช้งานง่าย สำหรับการใช้งานในการวัดค่า COD ในน้ำ ซึ่งสร้างจากวัสดุที่ทนทาน สำหรับตั้งตัวจับเวลาในตัวและปุ่มอุณหภูมิพร้อม : 150 °C และ 105 °C

  • 1) อุณหภูมิของปฏิกิริยา 105°C หรือ 150°C
  • 2) ความแม่นยำอุณหภูมิ ±0.5°C
  • 3) ความจุ 25 ขวด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 x 100 มม.)

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th