คุณภาพน้ำคืออะไร

คุณภาพน้ำคืออะไร: ลักษณะสำคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำ (Water quality) หมายถึงลักษณะทางเคมี กายภาพ ชีวภาพ และรังสีของน้ำที่กำหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการดื่ม กิจกรรมสันทนาการ การเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และกระบวนการอุตสาหกรรม เป็นการวัดสภาพโดยรวมของน้ำและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์และระบบนิเวศ

มีหลายปัจจัยที่ช่วยในการประเมินคุณภาพน้ำ:

1. ลักษณะทางกายภาพ: พารามิเตอร์ทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ สี ความขุ่น (ความใส) กลิ่น รสชาติ และการนำไฟฟ้า ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสวยงามและการยอมรับของการใช้น้ำสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

2. องค์ประกอบทางเคมี: ส่วนประกอบทางเคมีของน้ำ เช่น สามารถวัดค่า pH ความกระด้าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และระดับของคลอไรด์ คลอรีนตกค้าง ซัลเฟต ไนโตรเจน ฟลูออไรด์ เหล็กและแมงกานีส ทองแดงและสังกะสี

 

สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เป็นพิษรวมทั้งสารกัมมันตภาพรังสี และมลพิษอื่นๆ มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะ สารปนเปื้อนในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในน้ำ

3. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ: ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส สาหร่าย และจุลินทรีย์อื่นๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำที่ไม่ดี

4. สุขภาพของระบบนิเวศ: ความสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศทางน้ำ รวมถึงแม่น้ำ ทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน้ำ และมหาสมุทร เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ การมีอยู่และความอุดมสมบูรณ์ของปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถสะท้อนถึงความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมและความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ

การรักษาคุณภาพน้ำที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ระบบนิเวศ และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างแข็งขัน การป้องกันมลพิษ และความพยายามในการอนุรักษ์เพื่อปกป้องและรักษาแหล่งน้ำ และรับประกันว่าจะมีน้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

ตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญในการวัดคุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์

 

คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป

 

คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป

 

คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ

พารามิเตอร์ กรมอนามัย อย สมอ
ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.01 มก./ล ไม่เกิน 0.05 มก./ล ไม่เกิน 0.01 มก./ล
โครเมียม (Cr) ไม่เกิน 0.05 มก./ล ไม่เกิน 0.05 มก./ล ไม่เกิน 0.05 มก./ล
แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.003 มก./ล ไม่เกิน 0.005 มก./ล ไม่เกิน 0.003 มก./ล
สารหนู (As) ไม่เกิน 0.01 มก./ล ไม่เกิน 0.05 มก./ล ไม่เกิน 0.01 มก./ล
ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.001 มก./ล ไม่เกิน 0.002 มก./ล ไม่เกิน 0.001 มก./ล
ซีลิเนียม (Se) ไม่กำหนด ไม่เกิน 0.01 มก./ล ไม่เกิน 0.01 มก./ล
ไซยาไนด์ (CN-) ไม่กำหนด ไม่เกิน 0.1 มก./ล ไม่เกิน 0.07 มก./ล
แบเรียม (Ba) ไม่กำหนด ไม่เกิน 1.0 มก./ล ไม่เกิน 0.7 มก./ล
เงิน (Ag) ไม่กำหนด ไม่เกิน 0.05 มก./ล ไม่กำหนด

ที่มาของข้อมูล

http://reg3.diw.go.th/diw_info/wp-content/uploads/m.94-9.pdf

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th