เครื่องวัดฝน

เครื่องวัดฝน (Rain gauge) : ภาพรวมโดยละเอียด

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (หรือที่เรียกว่า Udometer หรือ Pluvia metior หรือ Pluviometer, Ombrometer และ Hyetometer) เป็นเครื่องมือที่นักอุตุนิยมวิทยาและนักอุทกวิทยาใช้ในการรวบรวมและวัดปริมาณน้ำฝนของของเหลวในพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง ใช้เพื่อกำหนดความลึกของการตกตะกอน (โดยปกติจะมีหน่วยเป็น มม.) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งหน่วยและวัดปริมาณน้ำฝน

 

เครื่องวัดฝน (Rain gauge) หรือมาตรวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ตรวจวัด โดยเฉพาะน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามสภาพอากาศ อุทกวิทยา และการวิจัยสภาพแวดล้อม โดยให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับรูปแบบหยาดน้ำฟ้าและทรัพยากรน้ำ

 

วัตถุประสงค์หลักของมาตรวัดปริมาณน้ำฝนคือการรวบรวมและวัดความลึกของการตกตะกอนของของเหลว โดยทั่วไปจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.) หรือนิ้ว  มาตรวัดน้ำฝนมีการออกแบบที่หลากหลาย และการเลือกใช้มาตรวัดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อกำหนดด้านความแม่นยำ สภาพแวดล้อมที่จะใช้งาน และลักษณะการใช้งานที่ต้องการ

ความสำคัญของมาตรวัดปริมาณน้ำฝน

การเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรวัดปริมาณน้ำฝนเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะเจาะลึกความซับซ้อน มาตรวัดฝนมีบทบาทสำคัญใน:

1.การพยากรณ์อากาศ: ให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาเพื่อทำการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำและแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที

 

2.อุทกวิทยา: ช่วยเหลือผู้จัดการทรัพยากรน้ำในการประเมินความพร้อมของน้ำ สภาวะภัยแล้ง และความเสี่ยงจากน้ำท่วม

 

3.การเกษตร: ช่วยเกษตรกรปรับกำหนดการชลประทานให้เหมาะสมและเพิ่มผลผลิตพืชผลสูงสุดตามรูปแบบปริมาณน้ำฝน

 

4.การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม: สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมในการศึกษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เครื่องวัดฝนประเภททั่วไป ได้แก่:

1. เกจวัดปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน: เป็นภาชนะทรงกระบอกธรรมดาที่มีช่องทางด้านบนเพื่อเก็บน้ำฝน น้ำจะไหลเข้าสู่ท่อตวงวัด เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถอ่านค่าหยาดน้ำฟ้าที่สะสมได้

 

2. มาตรวัดปริมาณน้ำฝนแบบออปติคัลหรืออะคูสติก: ใช้หลักการทางแสงหรืออะคูสติกในการวัดน้ำฝน โดยจะปล่อยลำแสงหรือเสียงไปทั่วพื้นที่รวบรวม และเมื่อเม็ดฝนผ่านลำแสง ก็จะสร้างการรบกวนที่ตรวจพบและแปลงเป็นการวัดน้ำฝน

 

3. เครื่องวัดน้ำฝนแบบชั่งน้ำหนัก: เครื่องวัดประเภทนี้จะรวบรวมน้ำฝนในภาชนะที่วางอยู่บนเครื่องชั่งหรือเครื่องชั่งที่มีความละเอียดอ่อน น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำที่กักเก็บทำให้สามารถวัดปริมาณฝนได้โดยตรง

 

มาตรวัดปริมาณน้ำฝนมักใช้ในสถานีตรวจอากาศ การตรวจสอบการเกษตร การจัดการทรัพยากรน้ำ การพยากรณ์น้ำท่วม และการศึกษาสภาพภูมิอากาศ พวกเขามีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจรูปแบบการตกตะกอน การประเมินภัยแล้ง และความพร้อมใช้ของน้ำ ช่วยให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th