cod ย่อมาจาก

ซีโอดี COD ย่อมาจากอะไร

COD ย่อมาจาก Chemical Oxygen Demand หรือความต้องการออกซิเจนทางเคมี เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่สามารถใช้โดยปฏิกิริยาในสารละลายที่วัดได้ โดยทั่วไปจะแสดงเป็นมวลของออกซิเจนที่ใช้เกินปริมาตรของสารละลาย ซึ่งหน่วย SI คือมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร)

 

ซึ่งซีโอดี (COD) ใช้การทดสอบเพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำได้อย่างง่ายดาย การประยุกต์ใช้ซีโอดีที่พบมากที่สุดคือการหาปริมาณของมลพิษที่ออกซิไดซ์ได้ซึ่งพบในน้ำผิวดิน (เช่น ทะเลสาบและแม่น้ำ) หรือน้ำเสีย ซีโอดีมีประโยชน์ในแง่ของคุณภาพน้ำโดยจัดทำตัวชี้วัดเพื่อกำหนดผลกระทบที่น้ำทิ้งจะมีต่อร่างกายผู้รับ เช่นเดียวกับความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (biochemical oxygen demand BOD)

การวัดค่า COD ในน้ำ

เป็นเวลาหลายปีมีการใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) เป็นตัวออกซิไดซ์ที่เข้มข้นถูกนำมาใช้ในการวัดความต้องการออกซิเจนทางเคมี การวัดเรียกว่าออกซิเจนที่ใช้จากเปอร์แมงกาเนต จากการวัดซีโอดีสิ่งนี้บ่งชี้ว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตไม่สามารถออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์ทั้งหมดในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มันเป็นตัวออกซิไดซ์ที่ค่อนข้างแย่สำหรับการวัดค่าซีโอดี

 

ตั้งแต่นั้นมาสารออกซิไดซ์อื่นๆ เช่นเซอริกซัลเฟต โพแทสเซียมไอโอเดต และโพแทสเซียมไดโครเมตก็ถูกนำมาใช้เพื่อหาค่าซีโอดี ในจำนวนนี้ โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) มีประสิทธิภาพมากที่สุด: มีราคาถูก ง่ายต่อการทำให้บริสุทธิ์ และสามารถออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์เกือบทั้งหมดได้เกือบทั้งหมด

 

ในวิธีการเหล่านี้ ปริมาตรคงที่ซึ่งมีปริมาณสารออกซิแดนท์ส่วนเกินที่ทราบจะถูกเพิ่มลงในตัวอย่างของสารละลายที่กำลังวิเคราะห์ หลังจากขั้นตอนการย่อยแบบรีฟลักซ์ ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารอินทรีย์ในตัวอย่างจะคำนวณจากการวัดไททริเมตริกหรือสเปกโตรโฟโตเมตริกของสารออกซิแดนท์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวอย่าง เช่นเดียวกับวิธีวัดสีทั้งหมด มีการใช้ช่องว่างเพื่อควบคุมการปนเปื้อนจากวัสดุภายนอก

ค่ามาตรฐานซีโอดี COD

โดยค่าซีโอดีมาตรฐานห้ามเกิน 120 mg/l ตามวิธีการ Dichromate

ความสำคัญของความต้องการออกซิเจนทางเคมี อยู่ที่ความสามารถในการให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับมลพิษทางอินทรีย์หรือระดับการปนเปื้อนในน้ำ 

การตรวจสอบคุณภาพน้ำพารามิเตอร์ต่างๆ ด้วยความแม่นยำเที่ยงตรงเป็นสิ่งจำเป็น หากสนใจสินค้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th