ph meter คือ

ความรู้เครื่องวัด pH meter ความหมายของค่า pH

เครื่องวัดค่า pH Meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายหรือที่เรียกว่าค่า pH โดยที่ pH คือหน่วยวัดที่อธิบายระดับความเป็นกรดหรือด่างระหว่าง 0 ถึง 14

ข้อมูลเชิงปริมาณจากการวัดค่า pH แสดงระดับของกรดหรือเบสในแง่ของไฮโดรเจนไอออน ค่า pH ของสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราส่วนของไฮโดรเจนไอออน [H +] และความเข้มข้นของไฮดรอกซิลไอออน [OH-] หากความเข้มข้นของ H + มากกว่า OH- แสดงว่าวัสดุนั้นมีสภาพเป็นกรด นั่นคือการวัดค่า pH น้อยกว่า 7 หากความเข้มข้นของ OH- มากกว่า H + วัสดุนั้นเป็นค่าพื้นฐานโดยมีค่า pH มากกว่า 7 ถ้ามีปริมาณ H + และ OH ที่เท่ากันแสดงว่าวัสดุนั้นเป็นกลาง ด้วยค่า pH 7 กรดและเบสจะมีไฮโดรเจนและไฮดรอกซิลไอออนตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกซิลไอออนในสารละลายที่กำหนดนั้นคงที่สำหรับชุดของเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งอาจถูกกำหนดโดยการรู้จักอีกอันหนึ่ง

สูตร ph

การวัดค่ากรด-ด่างหรือ pH

กระดาษลิตมัส

สามารถทำการวัดค่า pH แบบคร่าวๆ ได้โดยใช้กระดาษลิตมัสหรือตัวชี้วัด pH ซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อระดับ pH แตกต่างกันไป ตัวบ่งชี้เหล่านี้มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับความถูกต้องและอาจตีความได้ยากในตัวอย่างสีหรือสีขุ่น

กระดาษลิตมัส

เครื่องวัดค่า pH Meter

การวัดค่า pH ที่แม่นยำยิ่งขึ้นนั้นมาพร้อมกับเครื่องวัดค่า pH Meter แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวัดค่า pH ประกอบด้วยสามส่วนคืออิเล็กโทรดวัดค่า pH อิเล็กโทรดอ้างอิงและเครื่องวัดอิมพิแดนซ์อินพุตสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องวัด pH Meter

เครื่องวัดค่า pH Meter เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยจะต้องสอบเทียบก่อนที่จะใช้กับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานก่อนการใช้งาน

ph meter

เกี่ยวกับผู้เขียน

นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเร็วลม pH Meter และเครื่องมือวัดและควบคุมมากกว่า 15ปี

ติดต่อสอบถามโทร: 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th