ค่าคอนดักติวิตี้คืออะไร

ค่าคอนดักติวิตี้คืออะไร

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าน้ำและสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ในสภาพดี มีการวิธีการตรวจวัดค่าต่างๆ ที่จำเป็นหนึ่งในการวัดเหล่านี้ต้องมีการวัดค่าคอนดักติวิตี้ (ค่าการนำไฟฟ้า) ของน้ำในบางครั้งเราเรียกว่าค่า EC (Electrical Conductivity) ค่า Conductivity คือระดับที่น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ ค่าการนำไฟฟ้าในน้ำสามารถระบุได้ด้วยว่าไฟฟ้าสามารถผ่านน้ำได้ดีเพียงใด

 

ค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำเป็นตัววัดความสามารถของน้ำในการส่งกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนนำไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำโดยตรง ซึ่งการที่น้ำมีไอออนที่นำไฟฟ้าได้เกิดขึ้นจากวัสดุอนินทรีย์เช่น คลอไรด์ สารประกอบอัลคาไล คาร์บอเนต ซัลไฟด์และเกลือ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายในน้ำ โดยปรกติน้ำบริสุทธิ์ (H2 O) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่สามารถนำไฟฟ้าได้

ความสำคัญของการนำน้ำในการใช้งานทางอุตสาหกรรม

ค่า Conductivity ของน้ำมีความสำคัญมากในงานอุตสาหกรรมเช่นหอหล่อเย็นและหม้อไอน้ำ ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำสามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณสารเคมี แร่ธาตุ และสารที่ละลายในน้ำได้ และนี่คือเหตุผลที่ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำมีความสำคัญในการใช้งานทางอุตสาหกรรม หากสารเคมี แร่ธาตุ และสารที่ละลายในน้ำมีปริมาณมาก ก็มีโอกาสที่จะมีค่าการนำไฟฟ้าสูง

 

ในกรณีของการบำบัดน้ำเสียหากค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเปลี่ยนแปลงแสดงว่าน้ำกลายเป็นมลพิษ ในทางอุตสาหกรรมเรียกว่าการรั่วไหลของสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังมีความสำคัญด้านการนำไฟฟ้าของน้ำในการใช้งานทางอุตสาหกรรมอีกด้วย ดังนั้นค่า Conductivity ของน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการประมง ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำยังมีประโยชน์สำหรับการป้องกันหม้อไอน้ำ การวัดความเข้มข้นของสารเคมี การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบออสโมซิสย้อนกลับ เป็นต้น นอกจากนี้ โครมาโตกราฟีแบบไอออนยังใช้ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำอีกด้วย

pH และค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ

ในงานอุตสาหกรรม น้ำส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อขจัดสิ่งเจือปนเปื้อนทางชีวภาพ สารเคมี แร่ธาตุค่า pH ที่ผิดปกติ pH คือการวัดความเป็นกรดของน้ำหรือดิน ค่า pH ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนเป็นอย่างมาก หากจำนวนไฮโดรเจนไอออนมีมากขึ้น จะทำให้สารมีความเป็นด่างมากขึ้น และยังเพิ่มระดับของไอออนที่มีประจุลบซึ่งทำให้เป็นกรดมากขึ้น

 

ค่าการนำไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาณของประจุ ไม่ว่าจะเป็นค่าลบหรือค่าบวก หากจำนวนประจุมีมากขึ้นในสารละลาย ค่าการนำไฟฟ้าจะสูงขึ้นดังนั้นหากสารละลายมีความเป็นกรดหรือด่างมากขึ้น ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายก็จะสูงขึ้น ดังนั้นวัสดุที่เป็นกรดหรือด่างอย่างแรงจึงมีการนำไฟฟ้าที่สูงกว่าปรกติ

 

วัสดุที่มีค่า pH ใกล้เคียงเป็นกลางมีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า ค่า pH และค่าการนำไฟฟ้ามีการใช้งานที่หลากหลายในหลายพื้นที่ ในตู้ปลา เราสามารถตรวจสอบความเค็มของน้ำได้ง่ายๆ โดยใช้เครื่องวัดค่า pH หรือเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้าของน้ำยังมีประโยชน์ต่อการเกษตรอีกด้วย เราสามารถวัดความเค็มของดินและแร่ธาตุที่ละลายในน้ำได้ ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยหรือไม่

ค่าคอนดักติวิตี้ EC และ TDS ต่างกันอย่างไร?

TDS หรือ Total Dissolved Solids คือการวัดปริมาณไอออนทั้งหมดในสารละลาย ในขณะที่ EC เป็นตัววัดไอออนิกของสารละลายในแง่ของความสามารถในการส่งกระแสไฟฟ้า ในสารละลายค่า TDS และค่า EC เทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมสามารถคำนวณ TDS ของตัวอย่างน้ำตามค่า EC ที่วัดได้โดยใช้สมการต่อไปนี้

 

TDS (มก./ลิตร) = 0.5 x EC (dS/m หรือ mmho/ซม.) หรือ = 0.5 * 1000 x EC (mS/cm.)

 

แม้ว่า TDS สามารถแปลงมาจากค่า EC แต่ทั้งสองมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นสาเหตุที่การแปลงเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้นค่า EC ตรวจวิเคราะห์ว่ากระแสไฟฟ้าสามารถผ่านสารที่มีอยู่ในน้ำได้ดีเพียงใด ในขณะที่ TDS กำลังตรวจวัดค่าแข็งที่ละลายในน้ำ

 

ดังนั้นปัจจัยการแปลงค่า EC เป็น TDS ขึ้นอยู่กับน้ำของตัวอย่างและการแปลงเหล่านี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยเครื่องวัด TDS Meter สิ่งสำคัญคือต้องได้รับเครื่องวัดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

 

ในกรณีส่วนใหญ่ค่า EC จะถูกวัดและแปลงเป็น TDS เพื่อให้อ่านค่า TDS โดยประมาณ เครื่องวัด TDS จะทำการแปลงนี้โดยอัตโนมัติตามปัจจัยการแปลง ปัจจัยนี้จะอยู่ในช่วงขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่กำลังทดสอบ และสิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ อย่างไรก็ตามเครื่องวัดที่ทันสมัยส่วนใหญ่จะช่วยให้สามารถปรับปัจจัยการแปลงค่าเพื่อช่วยให้ได้รับผลที่แม่นยำที่สุดเมื่อทำการวัดด้วยเครื่องวัด EC

อุปกรณ์การวัดค่าคอนดักติวิตี้

EC Meter AP-2 AquaPro

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) และอุณหภูมิ แสดงผลเป็นค่าความนำไฟฟ้าในหน่วย Microsiemens (0-9999 μS)

 • 1) ช่วง EC: 0-9999 µS (µS/ซม.)
 • 2) ช่วงอุณหภูมิ: 0-80 °C; 32-176 °F
 • 3) ความแม่นยำ: +/- 2%

EC และ TDS Meter แบรนด์ SmartSensor AR8011

หมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์

 • 1) ย่านการวัดค่า EC: 0μs ~ 19.99mS
 • 2) ย่านการวัดค่า TDS: 0 ppm ~ 19.99ppt
 • 3) ความแม่นยำ: Conductivity และ TDS: ±3%
 • 4) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต

HI993301-02 EC TDS Temperature Grocheck Monitor

สำหรับการวัดค่า EC TDS และอุณหภูมิได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ สามารถจุ่มวัดค่าได้แบบต่อเนื่อง

 • 1) ช่วงวัดค่า EC 0 ถึง 3999 µS/cm
 • 2) ช่วงวัดค่า TDS 0 ถึง 2000 ppm
 • 3) ช่วงวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (32 ถึง 140°F)
 • 4) ความแม่นยำ EC และ TDS ±2% FS
 • 5) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต
HI981420

HI981420 เครื่องวัด pH EC TDS Meter และอุณหภูมิแบบบันทึกค่าได้ DataLogger

HI981420 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ Datalogger 4 IN 1 

 • 1) ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.05 pH)
 • 2) ช่วงการวัด EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm (ความแม่นยำ ± 0.1mS/cm)
 • 3) ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 5,000 ppm (ความแม่นยำ ± 2%)
 • 4) ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (ความแม่นยำ ± 0.5 °C)
 • 5) พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากผู้ผลิต
HI981420

HI981420 เครื่องวัด pH EC TDS Meter และอุณหภูมิแบบบันทึกค่าได้ DataLogger

HI981420 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ Datalogger 4 IN 1 

 • 1) ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.05 pH)
 • 2) ช่วงการวัด EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm (ความแม่นยำ ± 0.1mS/cm)
 • 3) ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 5,000 ppm (ความแม่นยำ ± 2%)
 • 4) ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (ความแม่นยำ ± 0.5 °C)
 • 5) พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากผู้ผลิต

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th