ความเค็มของน้ําทะเล

ความเค็มของน้ำทะเล

น้ำทะเลหรือน้ำเกลือคือน้ำจากทะเลหรือมหาสมุทร โดยเฉลี่ยน้ำทะเลในมหาสมุทรของโลกมีความเค็มประมาณ 3.5% (35 g/l, 35 ppt) ซึ่งหมายความว่าทุกกิโลกรัม (ประมาณหนึ่งลิตรโดยปริมาตร) ของน้ำทะเลมีเกลือละลายอยู่ประมาณ 35 กรัม (1.2 ออนซ์) (โซเดียมส่วนใหญ่ (Na+)) และคลอไรด์ (Cl−) ไอออน) ความสำคัญในการวัดค่าความเค็ม นอกจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว การตรวจวัดความเค็มยังมีความจำเป็นสำหรับกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ปศุสัตว์ การผลิต น้ำเสีย และอุตสาหกรรมการเกษตร ในอุตสาหกรรมน้ำเสียสิ่งสำคัญคือต้องทดสอบน้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้แน่ใจว่าเกลือส่วนใหญ่ในน้ำถูกกรองออกก่อนที่จะกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม

Salinity คืออะไร

Salinity คืออะไร

Salinity คือความเค็มหรือปริมาณของเกลือที่ละลายในน้ำได้แก่น้ำทะเล น้ำกร่อย น้ำเกลือ ซึ่งมักจะวัดเป็น g เกลือ kg น้ำทะเล (g/kg หรือ g/L) ซึ่งมักเขียนเป็น ppt (ส่วนในพัน) หรือ ‰ เกลือที่ละลายในน้ำทะเลจะแตกตัวเป็นไอออน ไอออนที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ แมกนีเซียม ซัลเฟต แคลเซียม และโพแทสเซียม หลายปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อกำหนดความเค็ม วิธีการที่ใช้ได้จริงมากที่สุดในปัจจุบันคือการวัดค่า EC ความนำไฟฟ้า เนื่องจากเป็นวิธีการทางอ้อมจึงมีการสร้างความสัมพันธ์ที่แม่นยำระหว่างค่าการนำไฟฟ้าและความเค็ม ความเค็มที่กำหนดในลักษณะนี้เป็นความเค็มเชิงปฏิบัติ ตามระดับความเค็มที่ใช้งานได้จริง น้ำทะเลมาตรฐานโดยทั่วไปมีความเค็มเท่ากับ 35 ppt เพื่อให้ได้ความสอดคล้องที่ดีขึ้นกับอุณหพลศาสตร์ของน้ำทะเล มาตราส่วนความเค็มใหม่จึงถูกนำมาใช้ในปีคศ. 2010 ซึ่งเรียกว่ามาตราส่วนความเค็มสัมบูรณ์ [...]

รสเค็ม

รสเค็ม

รสเค็มเป็นรสชาติพื้นฐานที่มนุษย์รับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสทางปลายลิ้น ส่วนใหญ่ของรสเค็มเกี่ยวข้องกับเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ อาหารส่วนใหญ่มีโซเดียมจากเกลือที่ละลายในน้ำ ไม่ว่าจะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือเติมในการปรุงอาหารหรือการแปรรูป เกลือแกงที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นแหล่งโซเดียมที่พบบ่อยที่สุด ประกอบด้วยโซเดียม 40% และคลอไรด์ 60% และมักใช้ในอาหารแปรรูปและบรรจุหีบห่อเป็นสารปรุงแต่งรสหรือสารกันบูด แหล่งอื่นๆ ของโซเดียมที่เติมในอาหาร ได้แก่ โมโนโซเดียมกลูตาเมต (MSG), โซเดียมไนไตรต์, โซเดียมซัคคาริน, เบกกิ้งโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) และโซเดียมเบนโซเอต

ความเค็ม ppt คือ

ความเค็ม ppt คือ

หลายวิธีในการแสดงความเข้มข้นของเกลือเหล่านี้ในน้ำ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวิธีการวัดและหน่วยการวัดที่ใช้ วิธีเดียวที่จะกำหนดความเข้มข้นทางอิเล็กทรอนิกส์คือการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ ด้วยเหตุนี้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีในตลาดจึงวัดค่าพารามิเตอร์นี้ โดยที่ ppt คือหน่วยการวัดค่าความเค็มสำหรับน้ำทะเล น้ำกร่อย ซึ่งย่อมาจากของส่วนต่อพัน หรือมีค่าเทียบเท่ากับ g/L (กรัมต่อลิตร)

ค่า ph ของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช

ค่า ph ของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช

ค่า pH ของดินเป็นตัววัดความเป็นกรด (ความเปรี้ยว) หรือความเป็นด่าง (ความหวาน) ของดิน ใช้มาตราส่วน pH เป็นเลขอย่างง่ายเพื่อแสดงค่า pH มาตราส่วนเริ่มจาก 0.0 ถึง 14.0 โดย 0.0 เป็นกรดมากที่สุด และ 14.0 เป็นด่างมากที่สุด ค่า 7.0 เป็นค่ากลาง กล่าวคือ ไม่ใช่กรดหรือด่าง ระดับ pH ของดินของคุณอยู่ที่เท่าไร พืชทุกชนิดชอบความเป็นกรดที่แตกต่างกัน ใช้แผนภูมิค่า pH ของดินเพื่อค้นหาระดับ pH ที่ดีที่สุดสำหรับพืชสวนของคุณ จากนั้นเรียนรู้วิธีปรับค่า ph ของดินให้เหมาะสม

ค่า EC ในดิน

ค่า EC ในดินคืออะไร

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) วัดว่าสารหรือสสารนั้นๆ สามารถนำ (ส่งผ่าน) กระแสไฟฟ้าได้ดีเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าถ้าค่า EC สูงหมายความว่าในดินหรือในน้ำนั้นมีปริมาณแร่ธาตุหรือสารอาหารในปริมาณที่มาก หาก EC น้อยนั้นย่อมหมายถึงปริมาณสารอาหารหรือแร่ธาตุที่จำเป็นมีปริมาณน้อย โดยทั่วไปหน่วยการวัดค่า EC จะรายงานเป็นมิลลิซีแมนต่อเซนติเมตร (mS/cm)

ประเภทของดิน

ดินมีกี่ประเภท

รากทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของดิน ในดินที่หลวมและอุดมไปด้วยสารอินทรีย์รากจะกระจายอย่างอิสระและสามารถดึงน้ำและสารอาหารจากพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ น้ำสามารถเข้าไปในดินหลวมได้ง่ายและถูกเก็บไว้ในอินทรียวัตถุจนกว่าพืชจะต้องการ ดินที่แข็งและถูกบดอัดจะขัดขวางไม่ให้รากแพร่กระจายไปถึงสารอาหารและน้ำ น้ำไหลออกจากดินอัดแน่นแทนที่จะไหลลงสู่ดิน พืชที่ปลูกในดินที่ไม่ดีสามารถมีลักษณะแคระแกรนได้ และอ่อนไหวต่อความเสียหายจากโรค แมลง และความแห้งแล้ง

ความเค็ม

ความเค็ม

ความเค็มหรือค่าความเค็มในความหมายของรสเค็มของอาหารซึ่งความเค็มในอาหารมีสาเหตุมาจากเกลือ เกลือทั่วไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายทำหน้าที่สำคัญ อาหารที่สมดุลนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามิน และอาหารหลายชนิดเป็นแหล่งโซเดียมตามธรรมชาติ เปอร์เซ็นต์ของเกลือที่เราบริโภคจากอาหารที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยการกินของแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้วประมาณ 20% ของเกลือที่เราบริโภคนั้นมาจากอาหารที่มีเกลือตามธรรมชาติ

pH ดิน (Soil pH)

pH ของดิน

pH ดิน (Soil pH) เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นกรดหรือด่างในดินและวัดเป็นหน่วย pH ค่า pH คือค่าเป็นลอการิทึมของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน มาตราส่วน pH เริ่มจาก 0 ถึง 14 โดยมีค่า pH 7 เป็นจุดกลาง เมื่อปริมาณของไฮโดรเจนไอออนในดินเพิ่มขึ้น ค่า pH ของดินจะลดลงนั่นหมายถึงว่าดินมีความเป็นกรดมากขึ้น โดยที่ดินเป็นกรดมีค่า pH 0 ถึง 7 และจาก pH 7 ถึง 14 มีความหมายว่าดินมีความเป็นด่าง pH ของดินถือเป็นตัวแปรหลักในการเพาะปลูกพืช เนื่องจากมีผลกระทบต่อกระบวนการทางเคมีหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อความพร้อมของธาตุอาหารพืชโดยการควบคุมรูปแบบทางเคมีของสารอาหารต่างๆ

ดิน

ดินคืออะไร

ดินเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสม 5 อย่าง ได้แก่ แร่ธาตุ อินทรียวัตถุในดิน สิ่งมีชีวิต ก๊าซ และน้ำ แร่ธาตุในดินแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ดินเหนียว ตะกอน และทราย ดินเป็นผลผลิตจากปัจจัยหลายประการได้แก่อิทธิพลของสภาพอากาศ (ระดับความสูงและความลาดชันของภูมิประเทศ) สิ่งมีชีวิต และวัสดุต้นกำเนิดของดิน (แร่ธาตุดั้งเดิม) ที่มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา มันผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศ

Showing 1–10 of 23 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th